16. Geduld

Tijd was een onpartijdig middel om de ware aard van zowel God als Satan te openbaren

Gods reactie op onrecht, zo valt te lezen in Jesaja, is de houding: ‘Laten we zien wie er in zijn recht staat.’1 Het gaat niet alleen om zíjn mening. Hij wil dat alle betrokkenen meedenken, dat iedereen de waarheid inziet, opdat ‘elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden.’2

Jezus vertelde eens een verhaal over loonwerkers, die er achter komen dat een onverlaat onkruid tussen het gewas heeft gezaaid. Ze vragen de boer of ze het er tussenuit moeten wieden. ‘Nee,’ antwoordt de boer, ‘want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst.’3 De ware identiteit van iets wordt pas echt duidelijk als het volgroeid is. Dat geldt zowel voor goed als voor kwaad.

Ik denk dat God om deze reden besloot een onpartijdig middel in te zetten, waar hij overigens in ruime mate over beschikt: het middel van tijd. Niet iedereen heeft deze lange termijnaanpak altijd kunnen begrijpen. Regelmatig lees je in de Bijbel verzuchtingen dat God de boel de boel lijkt te laten, dat hij niet ingrijpt. ‘Hoe lang nog … . Wanneer zult u …’4

Lucifer kreeg bijvoorbeeld wel een passende andere naam, Satan, wat ‘Tegenstrever’ betekent, maar God legde hem nog geen vrijheidsbeperkingen op. In het boek Job wordt zelfs beschreven dat wanneer de hemelbewoners af en toe hun opwachting bij God maken, Satan ook van de partij is.5 Niet Gods beweringen, maar zijn en Lucifers’ daden moeten duidelijk maken ‘wie er in zijn recht staat’. Zolang die vraag niet overtuigend beantwoord is door bewijzen op lange termijn, onderneemt God niets tegen Satans aanwezigheid én invloed!

Toen ik dit onderwerp recentelijk besprak met iemand die zich wilde laten dopen, reageerde de vrouw verbaasd: ‘Dus God heeft de duivel al die tijd geduld? Ik weet niet of ik dat had kunnen opbrengen.’ Inderdaad, dat is liefde in actie. Als Paulus in één van zijn vele brieven de liefde bezingt, zegt hij over haar: ‘Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’6

Niet alleen de ware aard van Satan wordt door de tijd ontmaskerd. God laat ook zichzelf zien, juist door de wijze waarop hij tegen een hoge prijs omgaat met zijn opponenten. Dit maakt Gods verhaal zo boeiend en cruciaal. Het toont aan welk bewind in de toekomst vertrouwen verdient.

Ik kan alvast verklappen dat dit proces nu, in de eenentwintigste eeuw, allang in een volgende fase zit. Voor de engelen is het kwartje tweeduizend jaar geleden gevallen. Sprekend over het effect van de gruweldood van Jezus op Satan en zijn trawanten, schrijft Paulus: ‘Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt.’7 Naar aanleiding van Jezus’ hemelvaart staat er in het boek Openbaring: ‘Toen brak er oorlog uit in de hemel. … De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. … Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd.’8

 

1. Jesaja 1:18

2. Filippenzen 2:10,11

3. Matteüs 13:29,30

4. Voorbeelden zijn Psalm 6:4; 13:2,3; 35:17; 74:10; 94:3; 119:84; Daniël 8:13; Habakuk 1:2; Openbaring 6:10

5. Job 1:6; 2:1.

6. 1 Korintiërs 13:7

7. Kolossenzen 2:15

8. Openbaring 12:7-10